Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://tenevent.cz
 2. b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba podnikatel:

Map Place. LTD.

158 East Hill

Londýn, SW18 2HF, UK

Company Number: 8851056

zastoupená Růženou Nekudovou, Vladimírem Janským

Telefon: +447393199597, +447803259240

email: [email protected]

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 1. c) Předmětem kupní smlouvy je dodání vstupenky na živou akci TEN EVENT. Jako Kupující odesláním objednávky a odsouhlasením s těmito OP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).
 2. d) Předmět koupě je produktem vzdělávácím, informativním a motivačním. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prezentátoři za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názorů k této tematice.

II. Objednávka

 1. a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky daného produktu, a to na adrese https://tenevent.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://tenevent.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce www.teneevent.cz/obchodnipodminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

 1. a) Ve shrnutí objednávky daného produktu a na webové adrese https://tenevent.cz najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.
 2. b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

 1. a) Způsob platby: zaplatit je možné bezhotovostní platbou vybranou v objednávkovém formuláři, bankovním převodem na účet fyzické osoby Růženy Nekudové vedený u FIO Banky ČR. Číslo účtu:

Číslo účtu: 2501171499/2010

IBAN: CZ7420100000002501171499

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 1. b) Možnosti plateb: bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Růženy Nekudové

PayPal – platbu zašlete na email [email protected] anebo online platební kartou přes platební službu PayPal

 1. c) Forma platby: platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 2. c) Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za  službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. d) bonusy: všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je vždy na prodejní stránce daného produktu na webu https://tenevent.cz), budou zaslány spolu s produktem nebo předány na akci, po uhrazení částky.

V. DODACÍ PODMÍNKY

 1. a) U vstupenek se dodáním rozumí zaslání online vstupenky ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 2. b) Vstupenky poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

VI. ZABEZPEČENÍ

Vstupenky jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k nim má pouze zákazník na vlastní emailové adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití vstupenky třetí osobou.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. a) Za dodané produkty ručí fyzická osoba Růžena Nekudová zárukou spokojenosti a to tím, že ji kupující může kontaktovat prostřednictvím emailu a požádat od odstoupení od smlouvy s pádným důvodem.
 2. b) Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: [email protected] s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu, jména, čísla objednávky, datu nákupu. Poté co prodávájící zváží důvody reklamace navrácení a rozhodne se kupujícímu peníze vrátit, kupujícímu bude zaslán kladný email s částkou odpovídající kupní ceně online produktu, kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem nebo paypalem.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy je povinen vymazat email se zaslanou vstupenkou a dále ji nepoužít ani jiné třetí osobě.

 

 1. c) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 7 dní po době splatnosti

 

Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

 1. a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2. b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.  Na požádání vám společnost Růžena Nekudová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na [email protected] , kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
 3. c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://tenevent.cz/ochrana/

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.02.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://tenevent.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na prodejní stránce daného produktu v rámci webových stránek https://tenevent.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.